Grundskola

 • Ny studie: Dålig hörteknik i skolan försvårar för elever med hörselnedsättning

  80 procent av klassrummen har dåliga akustiska egenskaper, 60 procent av hörtekniken fungerar inte som den ska och endast 20 procent av eleverna har kontakt med kommunal hörselpedagog. Det visar en studie av hörteknik och dess användning i skolor i Stockholm, som Specialpedagogiska skolmyndigheten och Hörselhabiliteringen på Karolinska Universitetssjukhuset gjort, för att kartlägga studiesituationen för elever med hörselnedsättning.
 • Skolböcker via app i Upplands Väsby kommun

  Nu har samtliga elever i Väsby tillgång till skolböcker i ljudform, och kan lyssna på inlästa läromedel via en app. I och med en kommunlicens hos Inläsningstjänst är det nu möjligt för alla elever att på ett flexibelt sätt tillgodogöra sig kunskap, inte bara de med läs- och skrivsvårigheter.
 • Ökade krav på tillgänglighet

  Från årsskiftet klassas bristande tillgänglighet som diskriminering. Skolor bör se över sin miljö för att undvika anmälningar, påpekar SPSM.
 • En tillgänglig skola funkar för alla elever

  Regeringen har nyligen lagt ett lagförslag om att bristande tillgänglighet i alla skolformer ska klassas som en form av diskriminering. Det föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. För att åstadkomma en tillgänglig skola behöver landets förskolor och skolor arbeta mer aktivt. Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbunden har samtidigt lanserat ett verktyg som ger konkret hjälp i arbetet för en mer tillgänglig skola.
 • Bristande tillgänglighet i skolan blir diskriminering - Tillgänglighetspaket kan hjälpa skolorna

  Med anledning av riksdagsbeslutet om ny diskrimineringslag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering även i förskolans och skolans verksamhet, överlämnar Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbunden i eftermiddag sitt gemensamma tillgänglighetspaket kallat Tillgänglighet får skolan att funka till berörda inom regering, riksdag och departement. Paketet ger förskolor och skolor konkreta verktyg till att fördjupa och komma igång med sitt tillgänglighetsarbete.
 • Åtgärder för snabbare dyslexiutredningar

  Elevhälsan i för- och grundskolan i Umeå kommun ska effektivisera arbetet med dyslexiutredningar för att minska köerna. Under en övergångsperiod ska arbetet med utredningar effektiviseras med befintliga resurser. Målsättningen är att utredningen inte ska ta mer än sex månader.
 • Fler skolor i Stockholm ska bli tillgängliga

  Stockholms stad satsar över 40 miljoner kronor på att göra stadens skolor tillgängliga. Åtgärderna kan röra bland annat entréer, aulor, klassrum och toaletter men kan också omfatta även gångvägar och parkeringsmöjligheter.
 • Ny avhandling om elevers erfarenheter av tillhörighet i gymnasiesärskolan

  Vilka erfarenheter har elever av att få sin utbildning i gymnasiesärskolan? Den frågan har Therése Mineur, Högskolan i Halmstad, studerat i sin doktorsavhandling ”Skolformens komplexitet – elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan”. Det visar sig att elevernas erfarenheter av att gå i gymnasiesärskolan speglar den särskilda skolformens komplexitet.
 • Så hjälper du barn med allergi i skolan

  Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen och förståelsen för barn med allergi skolan och förskolan. I samband med det lanserar vi en helt ny webbsida, allergiiskolan.se. Syftet är att förbättra både arbetsmiljön i skolan och hälsan hos barnen. Allergiiskolan.se är en av det aktiviteter som vi genomför inom ramen för det nyligen inledda Barnallergiåret.
 • Skolor får bidrag för att öka delaktighet för elever med funktionsnedsättning

  Specialpedagogiska skolmyndigheten delar i år ut cirka 38,6 miljoner kronor för särskilda insatser i skolan (SIS-medel) till 87 projekt över hela landet. SIS-medlen delas ut till skolor som ansökt om ekonomiskt stöd till utvecklingsprojekt som förbättrar lärmiljön för elever med funktionsnedsättning och ökar deras delaktighet i skolan.
 • Skolors miljö mer tillgänglig än pedagogiken

  Skolan har varit bättre på att anpassa lokalerna för elever med funktionshinder än den varit på att göra den pedagogiska verksamheten tillgänglig. Det är slutsatsen av en enkät som Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) gjort bland kommunala tjänstemän och rektorer.
 • Bristfälligt stöd till elever med dyslexi

  Bristfälligt stöd i skolan för personer med dyslexi ger konsekvenser för arbetsliv och livsmöjligheter i vuxen ålder. Det visar en ny avhandling med titeln ”Dyslexi genom livet – ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter” där Anna Fouganthine undersökt hur personer med dyslexi hanterar sina svårigheter under och efter skoltiden.
 • Vad händer efter gymnasiesärskolan?

  Jessica Arvidsson, doktorand vid Högskolan i Halmstad har nyligen presenterat nuläget i gymnasiesärskolan, vilket är den första av två delstudier som ska genomföras i avhandlingen ”Särskolan och sen”.
 • Ny gymnasieutbildning för elever med Asperger i Tyresö

  Till hösten kommer Tyresö gymnasium att erbjuda en personlig och individuell gymnasieutbildning för elever med Aspergers syndrom. Programinriktningen är samhällsvetenskap med inriktning media för elever med behov av att studera i liten grupp.
 • Döva barn hör med cochleaimplantat – det kräver förändringar inom habilitering och utbildning

  Det är nu även dags för förskola och skola att anpassa sig till barn med cochleaimplantat, CI vars föräldrar väljer förskola/skola på hemorten istället för specialverksamhet. Kommunerna bör se nyttan av anpassningar av den auditiva miljön i förskolor och skolor samt bra lärmiljö/arbetsmiljö för alla barn och personal.
 • Hjälpmedel i undervisningen av synskadade

  Naturvetenskapliga ämnen, matematik och teknik kräver en hög grad av abstrakt tänkande. Det kräver också god förmåga att visualisera och att använda visuell information. Det betyder att både lärare ställs inför en rejäl utmaning att lära ut dessa ämnen till elever med synnedsättning.
 • Skola beklagar diskriminerande antagningsregler

  En pojke nekades plats på en friskola i Västerås på grund av sin diagnos. Efter att skolan medgett sitt ansvar och bett pojken om ursäkt har Diskrimineringsombudsmannen, DO och skolan träffat en överenskommelse som innebär att skolan ändrar sina antagningsrutiner och ger pojken en viss ekonomisk kompensation.
 • Teknikstöd efter elevens behov

  Regeringen har gett Hjälpmedelsinstitutet uppdraget ”Teknikstöd i skolan” med syfte att öka möjligheten för elever med kognitiva svårigheter att klara sina studier bättre. I försöksverksamheter, som pågår 2012 och våren 2013, kommer elever med kognitiva svårigheter att prova individuellt utvalt teknikstöd för att klara uppsatta mål.
Annonser: